ABC SR - Audit Bureau of Circulations

Kancelária

Kancelária pre overovanie nákladov tlače

Zmluvou zo dňa 11. novembra 1999 jej účastníci - Združenie vydavateľov periodickej tlače, Klub reklamných agentúr Slovenska a Slovenské združenie značkových výrobkov založili združenie pod názvom

Kancelária pre overovanie nákladov tlače - ABC SR

Cieľom združenia je zabezpečovať objektívne informácie a údaje o mediálnom trhu, najmä o nákladoch periodickej tlače: 

  • zhromažďovať výkazy o tlačených a predaných nákladoch periodickej tlače a následne poskytovať zistené údaje svojim členom a zúčastneným vydavateľom 
  • overovať vykázané číselné údaje a zverejňovať ich 
  • metodicky usmerňovať a koordinovať činnosť v systéme overovania nákladov.

Overovanie nákladov tlače

Zhromaždením prihlášok a mesačných hlásení o predanom náklade prihlásených titulov, sa po viacnásobných odkladoch, spôsobených najmä problémami s distribúciou, sa koncom júla 2000 začal uplatňovať jeden z kľúčových nástrojov štandardizácie trhu periodickej tlače - overovanie nákladov. Overovanie zabezpečuje združenie pod názvom Kancelária pre overovanie nákladov tlače - ABC SR, ktoré v novembri 1999 založili Združenie vydavateľov periodickej tlače, Klub reklamných agentúr Slovenska a Slovenské združenie značkových výrobkov.

Kancelária vznikla v snahe štandardizovať vzťahy na mediálnom trhu a priblížiť sa tak vyspelým krajinám, pre ktoré je tento systém bežný a predstavuje základný informačný model pre fungovanie mediálneho trhu. Po opakovanej výzve sa do systému, ktorého cieľom je zabezpečovať objektívne informácie o nákladoch periodickej tlače, zhromažďovať výkazy o tlačených a predaných nákladoch a následne poskytovať zistené údaje svojim členom a zúčastneným vydavateľom, overovať vykázané číselné údaje a zverejňovať ich, prihlásilo 7 celoštátnych denníkov, 2 regionálne denníky (s mutáciami), 5 celoštátnych týždenníkov (časopisov), 15 regionálnych týždenníkov a 5 mesačníkov. Systém je otvorený pre všetkých ďalších záujemcov z radov vydavateľov periodickej tlače, ktorí chcú byť serióznymi partnermi pre reklamné agentúry a zadávateľov reklamy. Tieto údaje sa v priebehu rokov menili a vykryštalizovali do dnešnej podoby.