ABC SR - Audit Bureau of Circulations

späť

Fungovanie kancelárie

Rozhodli sme sa použiť najjednoduchšiu metódu kontroly nákladu a postupne ju vylepšovať. To znamená, že od vydavateľov sú zbierané len niektoré údaje, aby sa zistil hlavne čistý predaný náklad ich publikácií.  Zodpovedná osoba za údaje nákladov vo vydavateľstve každomesačne vyplní formulár, a nahlási počty vytlačených a predaných výtlačkov svojich novín a časopisov. Tieto čísla bývajú zverejňované v ekonomickom týždenníku Trend, mediálnom mesačníku Strategie (Strategies), ako aj na internetovej stránke www.sme.sk a dvakrát ročne sú  kontrolované zmluvným audítorom.
Každý vydavateľ má poskytnúť kontrole úplný a slobodný prístup k svojim finančným záznamom, ktoré by mali zahŕňať:

  • zmluvy s tlačiarňou - s distributérmi - dodávateľmi služieb
  • objednávky na tlač - na distribúciu - na služby
  • dodacie listy objednaného nákladu - hlásenia o predaji a remitende
  • faktúry za tlač vystavené tlačiarňou
  • faktúry a dobropisy (vrátane predplatného) za predaj titulu
  • faktúry za služby súvisiace s doručovaním a distribúciou periodika
  • kmeň predplatiteľov, resp. zoznam registrovaných užívateľov
  • preukázať úhrady za predaný náklad
  • pre digitálne predplatné dodať podklady podľa metodiky čl.I, bod 4.

Každý audit by mal byť úplným finančným, predajným a štatistickým auditom pre účely určenia čistého predaného nákladu. Inými slovami, každý audit pre, a z poverenia Kancelárie ABC, musí zahrnovať aj štatistické, aj finančné aspekty danej publikácie. Finančná časť auditu by sa však mala obmedziť na zistenie, podporu a overenie údajov o nákladoch a nemala by sa rozšíriť na záležitosti vydavateľa, ktoré nijako nesúvisia s nákladom.

Čistý predaný náklad je číslo predaných výtlačkov, ktoré vydavateľ predáva minimálne za 50% ceny uvedenej na titulnej strane výtlačku, v prípade elektronickej verzie tlačeného titulu minimálne za 20% základnej ceny konečnej spotreby hlavného tlačeného titulu.