ABC SR - Audit Bureau of Circulations

späť

História

Dňa 11. novembra 1999 jej účastníci - Združenie vydavateľov periodickej tlače, Klub reklamných agentúr Slovenska a Slovenské združenie značkových výrobkov založili združenie pod názvom Kancelária pre overovanie nákladov tlače - ABC SR

Prečo bola kancelária založená?


Prvotná myšlienka založiť ABC na Slovensku je z roku 1996, keď Združenie vydavateľov periodickej tlače zorganizovalo seminár o kontrole nákladu. Madam Christel Ploeger, riaditeľka ABC Švajčiarsko a prezidentka Európskej sekcie Medzinárodnej federácie kontrolných úradov pre náklady (IFABC), vysvetlila na základe švajčiarskych skúseností ciele, metódy a financovanie kontroly nákladu tlače slovenským vydavateľom a inzerentom. O dva roky navštívili predstavitelia Združenia vydavateľov periodickej tlače Nemecko, aby získali skúsenosti z prvej ruky v štáte, kde je kontrola nákladu tlače zrejme najpremyslenejšia.
Následne sa slovenskí vydavatelia rozhodli založiť  kanceláriu ABC a vypracovať a prijať také pravidlá kontroly, ktoré by boli čo najjednoduchšie. Nemecké pravidlá boli pre trh slovenských titulov príliš komplikovaný. Rozhodli sme sa použiť pravidlá, ktoré boli vypracované v českej republike, tieto pravidlá tiež boli zjednodušené.
Slovenská ABC kancelária bola napokon založená v novembri 1999. Kvôli problémom s distribúciou tlače, spôsobeným privatizovanou distribučnou spoločnosťou, sa až koncom júla 2000 začal uplatňovať jeden z kľúčových nástrojov štandardizácie trhu periodickej tlače „overovanie nákladov“.
 
Do systému overovania sa prihlásilo 7 celoštátnych denníkov, 2 regionálne denníky (s mutáciami), 5 celoštátnych týždenníkov (časopisov), 15 regionálnych týždenníkov a 5 mesačníkov. Tieto údaje sa v priebehu rokov menili a vykryštalizovali do dnešnej podoby.

Kto kanceláriu založil?


Trojstranná organizácia, ktorá mala riadnych členov zo všetkých troch zložiek. Združenie vydavateľov periodickej tlače Slovenska (ZVPTS), Klub reklamných agentúr Slovenska (KRAS) a Slovenské združenie značkových výrobkov (SZZV) založili združenie, ktoré nazvali ABC SR. Tripartitná organizácia  vypracovala pravidlá kontroly, založila úrad a najmä určila účtovného znalca (audítora), ktorý kontroluje údaje o náklade. Ďalšia možnosť je  dobrovoľná kontrola  ako vo Švajčiarsku.
V súčasnosti pozostáva organizácia ABC SR z Asociácie vydavateľov tlače (AVT)-pôvodne ZVPTS a Asociácie mediálnych agentúr (AMA). Ako je stanovené v štatúte ABC SR, hlavným orgánom združenia je valné zhromaždenie pozostávajúce z predstaviteľov vydavateľov (5) a reklamných agentúr (2) . Na pomoc valnému zhromaždeniu a na vypracovanie pravidiel kontroly vznikla Metodická komisia skladajúca sa z 5 členov (3 zo strany vydavateľov a 2 z ostatných zúčastnených strán). Združenie vedie predseda združenia volený valným zhromaždením, ktorý je spravidla predstaviteľom AVT. Organizačná práca kancelárie, ako aj jej správa, je v rukách manažéra.

Vydavatelia ako členovia sú povinní povoliť kontrolórovi overiť náklady ich publikácií. Spočiatku sa 16 vydavateľov novín a časopisov rozhodlo zúčastniť kontrolného systému. Tieto čísla sa však často menia. Nielen preto, že prostredie tlačených periodík je v neustálom pohybe (noviny menia majiteľov), ale aj z toho dôvodu, že niektorí slovenskí vydavatelia sa dostanú do systému, keď im náklad stúpne, a vypadnú z neho, keď náklad klesne. Stáva sa to aj z dôvovdu, že inzerenti nevyvíjajú dostatočný tlak na vydavateľov, aby mali presné čísla o náklade, keď si kupujú inzertný priestor. Zatiaľ sa väčšina inzerentov a reklamných agentúr, keď si kupujú inzertný priestor,  uspokojí s údajmi z prieskumov.