ABC SR - Audit Bureau of Circulations

späť

Organizačná štruktúra

ABC SR je združením zastúpeným Asociáciou vydavateľov tlače (AVT) a Asociáciou mediálnych agentúr (AMA) .

Najvyšší orgán združenia je Valné zhromaždenie ABC SR. Jednotlivých členov združenia na valnom zhromaždení zastupujú štatutárni zástupcovia alebo ich splnomocnenci.

Zloženie valného zhromaždenia ABC SR

Zástupcovia AVT
Alexej Fulmek
Milan Dubec
Vladimír Mužík
Igor Račický
Jozef Bajo

Zástupcovia AMA
Daniel Živica
Rastislav Kaňuch

Metodická komisia

Metodická komisia zodpovedá za odbornú kontrolu činnosti združenia,  vypracúva metodiku overovania nákladov

Zloženie metodickej komisie ABC SR

Alexej Fulmek
Daniel Živica
Rastislav Kaňuch
Ivan Hamšík
Vladimíra Pešková

Revízna komisia

Revízna komisia kontroluje hospodárenie združenia

Zloženie revíznej komisie ABC SR

Milan Dubec
Vladimír Mužík
Igor Račický

Štatutárnym orgánom združenia je Predseda ABC SR, ktorý je oprávnený konať v jeho mene a reprezentovať združenie navonok.

Predseda ABC SR
Alexej Fulmek

Za dennú činnosť združenia je zodpovedný Manažér ABC SR.

Manažér ABC SR
Monika Šoltýsová

Zodpovedný audítor
Vladimíra Pešková