ABC SR - Audit Bureau of Circulations

späť

Organizačná štruktúra

ABC SR je združením zastúpeným Asociáciou vydavateľov tlače (AVT) a Asociáciou mediálnych agentúr (AMA) .

Najvyšší orgán združenia je Valné zhromaždenie ABC SR. Jednotlivých členov združenia na valnom zhromaždení zastupujú štatutárni zástupcovia alebo ich splnomocnenci.

Zloženie valného zhromaždenia ABC SR

Zástupcovia AVT
Fulmek Alexej
Fülöp Roman
Mužík Vladimír
Teplica Michal
Bajo Jozef

Zástupcovia AMA
Živica Daniel
Kaňuch Rastislav

Metodická komisia

Metodická komisia zodpovedá za odbornú kontrolu činnosti združenia,  vypracúva metodiku overovania nákladov

Zloženie metodickej komisie ABC SR

Fulmek Alexej
Živica Daniel
Kaňuch Rastislav
Čermák Martin
Pešková Vladimíra

Revízna komisia

Revízna komisia kontroluje hospodárenie združenia

Zloženie revíznej komisie ABC SR

Fülöp Roman
Mužík Vladimír
Teplica Michal

Štatutárnym orgánom združenia je Predseda ABC SR, ktorý je oprávnený konať v jeho mene a reprezentovať združenie navonok.

Predseda ABC SR
Fulmek Alexej

Za dennú činnosť združenia je zodpovedný Manažér ABC SR.

Manažér ABC SR
Karácsonyová Katarína

Zodpovedný audítor
-