ABC SR - Audit Bureau of Circulations

späť

Stanovy ABC

Kancelária pre overovanie nákladov tlače - ABC SR (Audit Bureau of Circulation)

I. Názov a sídlo združenia

1) Združenie má názov: Kancelária pre overovanie nákladov tlače - ABC SR (Audit Bureau of Circulation) (ďalej len združenie)
2) Sídlom združenia je Bratislava (Lazaretska 12, 811 08 Bratislava).

II. Právne postavenie združenia

Združenie je založené podľa § 20f a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov ako záujmové združenie právnických osôb a fyzických osôb. Združenie je právnickou osobou, ktoré za svoje záväzky zodpovedá svojim majetkom. Združenie nadobudlo právnu spôsobilosť zápisom do registra združení na Ministerstve vnútra SR a je zriadené na dobu neurčitú. Združenie je neziskovou organizáciou.


III. Cieľ a predmet činnosti

Cieľom združenia je zabezpečovať objektívne informácie a údaje o mediálnom trhu, najmä o nákladoch periodickej tlače.

Vo svojom predmete činnosti sa združenie zameriava najmä na:
• zhromažďovanie výkazov o tlačených a predaných nákladoch periodickej tlače a následné poskytovanie zistených údajov svojim členom a zúčastneným vydavateľom,
• overovanie vykázaných číselných údajov a ich zverejňovanie
• metodickú a koordinačnú činnosť v systéme zverejňovania nákladov.


IV. Členstvo

1) Členmi združenia sú Asociácia vydavateľov tlače (ďalej AVT) a Asociácia mediálnych agentúr (ďalej AMA).

2) Ďalší členovia môžu byť prijatí jedine na základe rozhodnutia valného zhromaždenia.


V. Práva členov

1) Členovia združenia sú oprávnení prostredníctvom svojich zástupcov predkladať na valnom zhromaždení návrhy na hlasovanie, voliť a byť volení do orgánov združenia. Majú tiež právo byť informovaní o činnosti orgánov združenia a o jeho hospodárení.

2) Členovia združenia, ktorí si uhradili svoj finančný príspevok (členský príspevok), majú predovšetkým právo disponovať výsledkami overovania nákladov periodickej tlače.


VI. Povinnosti členov

1) Členovia združenia sú povinní zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá by mohla ohroziť alebo sťažiť činnosť združenia. Sú povinní poskytovať združeniu všestrannú pomoc pri napĺňaní cieľa a predmetu jeho činnosti a sú povinní dodržiavať stanovy a rozhodnutia orgánov združenia.

2) Členovia združenia sú povinní platiť stanovený finančný príspevok (členský príspevok).

3) Členovia združenia sú povinní propagovať výsledky činnosti združenia a presadzovať ich aj v obchodnej oblasti.


VII. Orgány združenia

Orgánmi združenia sú valné zhromaždenie, predseda, revízna komisia a metodická komisia.


VIII. Valné zhromaždenie

1) Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia. Jednotlivých členov združenia na valnom zhromaždení zastupujú štatutárni zástupcovia alebo ich splnomocnenci.

2) Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých zásadných otázkach činnosti združenia, určuje výšku finančného príspevku (členského príspevku) členov, schvaľuje stanovy združenia a ich zmeny, metodiku overovania nákladov a ich zmeny, volí predsedu združenia, revíznu a metodickú komisiu.

3) Valné zhromaždenie má sedem členov, pričom na valnom zhromaždení zastupujú AVT 5 a AMA 2 zástupcovia s tým, že pri hlasovaní má každý zástupca 1 hlas. V prípade, že sa niektorí z členov nemôže zúčastniť valného zhromaždenia, môže splnomocniť svojho zástupcu písomnou formou plnomocenstva.

4) Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov. Valné zhromaždenie prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.

5) Valné zhromaždenie sa koná najmenej raz ročne. Valné zhromaždenie zvoláva predseda združenia, pričom písomná pozvánka s uvedením dňa, miesta a času konania valného zhromaždenia musí byť odoslaná minimálne 15 dní pred dátumom jeho konania.

6) Predseda združenia zvolá mimoriadne valné zhromaždenie, ak o to požiadajú najmenej štyria členovia valného zhromaždenia.

7) Rokovanie valného zhromaždenia riadi predseda alebo ním poverený zástupca. Predsedajúci valného zhromaždenia podpisuje zápisnicu z rokovania.


IX. Predseda

1) Predseda je štatutárnym orgánom združenia. Je oprávnený konať v jeho mene a reprezentovať združenie navonok.

2) Konkrétny rozsah práv a povinností predsedu určuje valné zhromaždenie.

3) Predsedom združenie je zástupca AVT, ktorého na návrh predstavenstva AVT volí valné zhromaždenie.

4) Časť svojich povinností (organizačných, administratívnych) môže predseda prenášať na manažéra.


X. Revízna komisia

Revízna komisia kontroluje hospodárenie združenia. Správy o výsledkoch kontroly predkladá valnému zhromaždeniu. Trojčlenná revízna komisia je zložená zo zástupcov členov združenia. Na návrh členov ich volí valné zhromaždenie.


XI. Metodická komisia

1) Metodická komisia vypracúva metodiku overovania nákladov.

2) Metodická komisia zodpovedá za odbornú kontrolu činnosti združenia, ktorú vykonáva najmenej dvakrát ročne. Metodická komisia má právo kontrolovať dokumenty združenia týkajúce sa overovania nákladov a v prípade potreby si vyžiadať podklady od vydavateľov, ktorých náklad tlače bol overovaný.

3) Metodická komisia má 5 členov. Troch členov komisie menuje AVT, ďalších dvoch ostatní členovia združenia.


XII. Manažér

1) Manažér zabezpečuje organizačnú a administratívnu činnosť združenia, jeho právnu, ekonomickú a účtovnícku agendu. Z poverenia predsedu plní aj ďalšie úlohy.

2) O prijatí a prepustení manažéra rozhoduje predseda združenia.

3) Manažér je oprávnený zúčastňovať sa na rokovaniach valného zhromaždenia. Pripravuje zápisnice z rokovaní, ich distribúciu členom a archiváciu.


XIII. Ostatné orgány

Valné zhromaždenie môže svojim rozhodnutím zriadiť aj ďalšie orgány združenia, určiť rozsah ich právomoci a zásady ich činnosti.


XIV. Hospodárenie združenia

1) Príjmy združenia tvoria finančné príspevky (členské) členov určené valným zhromaždením.

2) Združenie hospodári podľa rozpočtu schváleného valným zhromaždením.

3) O použití prebytku v hospodárení ku koncu kalendárneho roku rozhoduje valné zhromaždenie združenia. To isté sa vzťahuje na prípadný likvidačný zostatok.

4) Ak výnosy v určitom kalendárnom roku nepokryjú výdavky združenia, o vyrovnaní straty rozhodne mimoriadne valné zhromaždenie zvolané predsedom združenia.


XV. Zánik združenia


O zániku združenia rozhoduje valné zhromaždenie väčšinou hlasov svojich členov. Valné zhromaždenie tiež rozhodne o tom či imanie združenia prejde na právneho nástupcu alebo či bude podrobené likvidácii. Likvidátorov, ich počet a právomoci určí valné zhromaždenie.


XVI. Záverečné ustanovenie

Tieto stanovy boli schválené zakladateľskou listinou zo dňa 27. októbra 1999.

Stanovy boli zmenené na základe VZ ABC SR zo dňa 21.04.2009 a boli odsúhlasené zástupcami subjektov združenia