ABC SR - Audit Bureau of Circulations

03.03.2017

OVERENIE NÁKLADU ZA I.POLROK 2016

Správa

-Dňa 02.03.2017 bola na VZ ABC SR schválená správa o overení predaného nákladu za vyžrebované mesiace február a jún 2016.

Pri overovaní sa uplatňovala Metodika overovania predaného nákladu periodickej tlače, ako aj programových, inzertných a iných príloh vkladaných do overovaných titulov schválená 24.1.2013 ako aj 24.9.2015 a nová metodika schválená VZ ABC SR dňa 11.3.2016.

Overovaných za toto obdobie bolo 14 vydavateľov, overených bolo 83 periodík v 1.kvartáli a 84. v 2.kvartáli z toho 34 regionálnych titulov, kde pri regionálnych tituloch sa zverejňuje 1 riadkom regionálne denníky Korzár a jedným riadkom regionálne týždenníky MY. Povolená 1% odchýlka bola prekročená v rámci štruktúry  nákladov (priamy predaj versus marketingový predaj). Prvý krát sa uskutočnilo overovanie elektronickej verzie tlačeného titulu, overovaná bola EV titulu Sme, kde bola odchýlka zachovaná v rámci 1%.

Prekročenie odchýlky v rámci štruktúry nákladov sa farebne zverejní vo výsledkoch na web stránke ABC SR s poznámkou o percentuálnom prekročení  a zverejnení  sa opravený údaj.

Začína audit II. polroka 2016 za vyžrebované mesiace august a december 2016

-Došlo k zmene člena metodickej komisie. Bol zvolený nový člen Martin Čermák

-Bol doplnený bod v metodike čl.I, bod 5., "čo sa rozumie úhradou"