ABC SR - Audit Bureau of Circulations

27.04.2018

OVERENIE NÁKLADU ZA I. POLROK 2017/ZMENA CENY AUDITU

SPRÁVA

Dňa 26.4.2018 bola na VZ ABC SR schválená správa o overení predaného nákladu za I. polrok 2017 za vyžrebované mesiace február a máj 2017.

Pri overovaní sa uplatňovala Metodika overovania predaného nákladu periodickej tlače, ako aj programových, inzertných a iných príloh vkladaných do overovaných titulov schválená 11.3.2016 s účinnosťou od 01.04.2016 v aktualizovanom znení  zo dňa 02.03.2017 s účinnosťou od 01.04.2017. Overovaných za toto obdobie bolo 14 vydavateľov, overených bolo celkovo 79 titulov v každom overovanom mesiaci,  z toho 33 regionálnych titulov, kde pri regionálnych tituloch sa zverejňuje 1 riadkom regionálne denníky Korzár a jedným riadkom regionálne týždenníky MY. Povolená 1% odchýlka tlačenej verzie bola prekročená v rámci štruktúry  nákladov (priamy predaj verzus marketingový predaj) vo viacerých tituloch, kde však predaj celkom bol v rámci povolenej odchýlky.

Odchýlka 1% v celkovom predaji bola prekročená v prípade mesačníka „Slovenka zdravie rodiny“ za predaný náklad v mesiaci máj 2017. Jedná sa o odchýlku 1,83%.

K prekročeniu povolenej 1 % odchýlky v prípade elektronickej verzie tlačeného titulu nedošlo.

Prekročenie odchýlky bude farebne vyznačené v tabuľke na stiahnutie a bude zverejnený opravený údaj.

ZMENA CENY: rozhodnutím VZ ABC SR bola cena auditu zmenená zo súčasných 39,83 na 45 eur/hod., s účinnosťou od 26.4.2018. Audítor uzavrie dodatky k zmluvám, ktoré má s vydavateľstvami.

Otvára sa audit II. polroka 2017 za vyžrebované mesiace september a október 2017.