ABC SR - Audit Bureau of Circulations

25.10.2018

OVERENIE NÁKLADU ZA II. POLROK 2017/ZMENA V OVEROVANÍ

správa z VZ ABC SR dňa 18.10.18

Dňa 18.10.18 2018 bola na VZ ABC SR schválená správa o overení predaného nákladu za II. polrok 2017 za vyžrebované mesiace september a október.

Pri overovaní sa uplatňovala Metodika overovania predaného nákladu periodickej tlače, ako aj programových, inzertných a iných príloh vkladaných do overovaných titulov schválená 11.3.2016 s účinnosťou od 01.04.2016 v aktualizovanom znení  zo dňa 02.03.2017 s účinnosťou od 01.04.2017. Overovaných za toto obdobie bolo 14 vydavateľov, overených bolo celkovo 78 titulov v každom overovanom mesiaci,  z toho 32 regionálnych titulov, kde pri regionálnych tituloch sa zverejňuje 1 riadkom regionálne denníky Korzár a jedným riadkom regionálne týždenníky MY. Povolená 1% odchýlka tlačenej verzie bola prekročená v rámci štruktúry  nákladov (priamy predaj verzus marketingový predaj) v štyroch tituloch, kde však predaj „celkom“ bol v rámci povolenej odchýlky.

 

Prekročená odchýlka 1% v celkovom predaji bola v prípade regionálneho týždenníka  „MY“ za predaný náklad v mesiaci október 2017. Jedná sa o odchýlku -1% v neprospech vydavateľa, ktorý z dôvodu matemat. chyby uviedol nižší predaj ako v skutočnosti bol. K prekročeniu povolenej 1 % odchýlky v prípade elektronickej verzie tlačeného titulu nedošlo. Vyčíslená percentuálna odchýlka vyjadruje rozdiel medi audítorom uznaným predajom a zverejňovaným údajom vydavateľom.

Neauditovaný titul: Žilinský večerník

Prekročenie odchýlky: vyznačené červeným v excl. tabuľke tlačenej verzie za rok 2017. 

ZMENA: rozhodnutím členov VZ ABC SR sa znížil počet overovaných mesiacov za  jeden polročný cyklus z dvoch na jeden.

Otvára sa audit I. polroka 2018 za vyžrebovaný mesiac marec 2018.