ABC SR - Audit Bureau of Circulations

20.05.2019

OVERENIE NÁKLADU ZA I.POLROK 2018

stručne z VZ ABC SR zo dňa 29.4.2019

Pri overovaní sa uplatňovala Metodika overovania predaného nákladu periodickej tlače, ako aj programových, inzertných a iných príloh vkladaných do overovaných titulov schválená 11.3.2016 s účinnosťou od 01.04.2016 v aktualizovanom znení  platnom po 18.10.2018. Overovaných za toto obdobie bolo 14 vydavateľov, overených bolo celkovo 78 titulov z toho 32 regionálnych titulov, kde pri regionálnych tituloch sa zverejňuje 1 riadkom regionálne denníky Korzár a jedným riadkom regionálne týždenníky MY. Povolená 1% odchýlka tlačenej verzie bola prekročená najmä v rámci štruktúry  nákladov (priamy predaj verzus marketingový predaj) v štyroch tituloch, kde však predaj celkom bol v rámci povolenej odchýlky.

Prekročená odchýlka 1% v celkovom predaji bola prekročená v prípade titulu „Break“. Jedná sa o odchýlku 1,03%. Vyčíslená percentuálna odchýlka vyjadruje rozdiel medi audítorom uznaným predajom a zverejňovaným údajom vydavateľom. K prekročeniu povolenej 1 % odchýlky v prípade elektronickej verzie tlačeného titulu nedošlo.

Auditom neprešli tituly: Žilinský večerník, Týždeň, Vitalita, Slovo+

Prekročenie odchýlky: bude vyznačené červeným v excl. tabuľke tlačenej verzie za rok 2018. 

ZMENA: 

-nový člen VZ ABC SR Roman Fülöp

-zavádza sa členské 100 Eur ročne za elektronické zverejnenie titulov za vydavateľa, platí pre rok 2020

-ročný členský poplatok za tlačený titul zostáva 50 eur už bez nároku na množstevnú zľavu, platí pre rok 2020

-v procese úprava/zjednodušenie metodiky v časti zverejňovania elektronickej/digitálnej verzie

Otvára sa audit II. polroka 2018 za vyžrebovaný mesiac október 2018.