ABC SR - Audit Bureau of Circulations

12.06.2014

Valné zhromaždenie

12.6.2014 sa konalo Valné zhromaždenie (VZ), kde bolo schválené:

-správa o vykonanom overení nákladov za I.polrok 2013

(Overovaných za toto obdobie bolo 14 vydavateľov, 55 overených zverejňovaných titulov, pri regionálnych tituloch sa zverejňuje 1 riadkom regionálne denníky Korzár a jedným riadkom regionálne týždenníky MY, v skutočnosti audítor overil 22 regionálnych týždenníkov a 11 regionálnych denníkov. Prakticky  overených 85 titulov. Povolená 2% odchýlka prekročená v rámci štruktúry  nákladov (priamy predaj versus marketingový predaj),  v celkovom predaji odchýlka zachovaná s výnimkou titulu GEO (február 2,96 %, máj 5,30%). Prekročenie odchýlky je farebne zverejnené vo výsledkoch na web stránke ABC SR s poznámkou o percentuálnom prekročení)

-zvýšenie ročného členského príspevku za titul na 50 Eur.

-auditovanie a publikovanie štvrťročníkov

-začatie auditovania II. polroku 2013

Budúce VZ sa bude konať po skončení auditu II. polroka 2013