ABC SR - Audit Bureau of Circulations

18.03.2016

OVERENIE NÁKLADU ZA II.POLROK 2014 A I.POLROK 2015 A ZMENY

Správa o audite a informácie o zmenách

Na VZ bola dňa 11.3.2016 prerokovaná správa o overení nákladov, a uskutočnený audit za vyžrebované mesiace júl a október 2014 a február a jún 2015. 

Overovaných za toto obdobie:13 vydavateľov, 56 overených zverejňovaných titulov, kde pri regionálnych tituloch sa zverejňuje 1 riadkom regionálne denníky Korzár a jedným riadkom regionálne týždenníky MY, v skutočnosti audítor overil 22 regionálnych týždenníkov a 11 regionálnych denníkov. Nebol overený dvojmesačník Star, ktorý v danom období niekoľkokrát zmenil vydavateľa/vlastníka.  Prakticky  overených 87 titulov. K overovaniu pribudol mesačník Evita. Titul Ohník a Bobík z overovania vypadli z dôvodu ich ďalšieho nevydávania. 

Povolená 2% odchýlka bola prekročená v rámci štruktúry  nákladov (priamy predaj versus marketingový predaj),  v celkovom predaji bola odchýlka zachovaná s výnimkou:

Týždenník Šarm:  február 2015, 2,08 %

Týždenník Chvíľka pre teba: február 2015, -2,40 % (súčtová chyba v neprospech vydavateľa)

Prekročenie odchýlky je farebne zvýraznené v tabuľke na stiahnutie vo výsledkoch a v archíve na stiahnutie. Počnúc týmto auditom je zverejnený opravený údaj.

Od 11.3.2016 nový člen VZ a revíznej komisie: Milan Dubec

Začína audit II. polroka 2015 za vyžrebované mesiace.

Od 01.04.2016 nadobúda účinnosť Metodika overovania predaného nákladu periodickej tlače a elektronickej verzie tlačeného titulu. Prvé výsledky predaja elektronickej verzie tlačených titulov budú zverejnené v mesiaci jún 2016, za aprílové vydanie.