ABC SR - Audit Bureau of Circulations

Ako sa zapojiť

Do systému ABC SR sa môže zapojiť každé vydavateľstvo (vydavateľ), ktoré podá na predpísanom tlačive prihlášku do systému overovania ABC SR.
Každý vydavateľ, ktorý je zapojený do systému overovania predaja periodickej tlače (ABC SR), je povinný manažérovi ABC predkladať Mesačné hlásenie o predaji titulu za príslušný kalendárny mesiac na tlačive, ktoré je predpísané Metodickou komisiou, v prípade denníkov vždy k 30. nasledujúceho mesiaca, v prípade titulov s nižšou periodicitou do posledného dňa druhého nasledujúceho mesiaca, za ktorý sa výkaz spracováva.
Za zapojenie sa  platí stanovený nevratný členský ročný poplatok vo výške 50 Eur za každý titul (viď metodika č. VI.)
Do overovania nákladov sa môže zapojiť  tlačené médium s určitým názvom, ktoré má pridelené evidenčné číslo Ministerstva kultúry SR,  predáva sa za určitú cenu, ktorá je na ňom vytlačená (Zákon o periodickej tlači a ostatných hromadných informačných prostriedkoch) a vychádza minimálne 4 krát za kalendárny rok. Predajný titul môže mať pri rôznych vydaniach rozličnú štruktúru, stranový rozsah, počet príloh a predajnú cenu.
Predaný náklad tlačeného titulu môže byť realizovaný:

 1. priamy predaj tlačeného periodika (PP) :

          a) vo forme predplatného – započítavajú sa len tie výtlačky, na ktoré je vystavený účtovný doklad na úhradu predplatného na definované obdobie pred zahájením dodávky na základe objednávky konečného spotrebiteľa/čitateľa. Vydavateľ alebo sprostredkovateľ musí za predplatené výtlačky inkasovať cenu predplatného, ktorá je uvedená na výtlačku, minimálne však 50% ceny konečnej spotreby priameho predaja. U titulov predávaných za rôznu cenu konečnej spotreby musí vydavateľ inkasovať minimálne 50% z príslušnej ceny daného vydania.  Ak si kmeň predplatiteľov vydavateľ vedie sám, je povinný tento sprístupniť audítorovi. Do predaného nákladu sa započítavajú len zaplatené výtlačky na účet vydavateľa, čo musí vydavateľ preukázať.  V prípade, že predplatné inkasuje sprostredkovateľ, musí vydavateľ zabezpečiť predloženie dokladov o inkase za predplatné jednotlivých titulov, ako aj sprístupnenie kmeňa predplatiteľov audítorovi. Do predplatného sa nezapočítavajú tie výtlačky, ktoré sú ako bezplatné doručované novo získavaným predplatiteľom, VIP výtlačky (predplatné zaplatené objednávateľom, ktorý ich poskytuje svojim klientom), povinné výtlačky, výtlačky, ktoré nie sú priamo vyžiadané čitateľom, ap ....., 

Pri obnovovanej objednávke predplatného sa toleruje dodávka aj pred úhradou ak úhrada nabehne na účet vydavateľa najneskôr do dátumu predloženia Hlásenia .... za dané obdobie a toto vydavateľ vie preukázať.

          b) predajom prostredníctvom distributéra (voľne dostupného každému vydavateľovi) na jeho predajných bodoch (napr. Mediaprint Pressogrosso,s.r.o. , SP,a.s., kníhkupectvá, obchody s novinami a časopismi, predajne tabaku a pod.) U takéhoto distribučného partnera musí preukázateľne existovať sieť predajných miest a audítor ich môže kedykoľvek fyzicky skontrolovať.

         c) priamym predajom konečnému odberateľovi vo vlastnej predajnej sieti, alebo v zmluvných predajniach za hotové alebo fakturované distributérovi, ktorý nie je konečným spotrebiteľom, ktorý má právo vrátiť nepredané kusy a nakupuje za účelom ďalšieho predaja, jeho nákupná cena je minimálne 50% ceny konečnej spotreby  a konečnému spotrebiteľovi titul predáva za cenu uvedenú na titulnej strane, za podmienky, že vydavateľ je audítorovi schopný preukázať fyzickú existenciu takýchto predajných miest. Napr. sieť potravín, Jednota, zberne, sieť maloobchodných predajní, a pod.

        d) prostredníctvom kolportáže, vydavateľ musí predložiť ich menný zoznam, počty nakúpených výtlačkov, počty vrátených výtlačkov, doklady o príjme tržby za predaj. Vydavateľ je povinný na dokladoch identifikovať predané kusy podľa čísla vydania predávaného titulu a preukázať prijatie platby za predané výtlačky.

2. elektronická verzia predaja tlačeného titulu (EV1) :

      a) formou predplatného – Pre všetky elektronické verzie novín a časopisov započítavané do predplatného elektronickej verzie platí, že musia byť vyžiadané ako platené predplatné, musí byť vydaný predpis na úhradu predplatného na definované obdobie pred termínom dostupnosti a ďalej musí predplatiteľ uhradiť predplatné (EV) na účet vydavateľa, online predajcu alebo sprostredkovateľa. Vydavateľ musí zabezpečiť definovanú dostupnosť.

3. marketingový predaj (MP):

          a) predaj  iným subjektom na základe faktúry za minimálne 50% ceny konečnej spotreby. Kupujúci subjekt využíva tieto výtlačky pre svoje potreby, pre svojich zákazníkov, partnerov a tretie osoby. Ide predovšetkým o subjekty, ktoré nenakupujú výtlačky za účelom ďalšieho predaja a ktoré zaisťujú servis pre svojich klientov (napr. dopravné spoločnosti, cestovné kancelárie, hotely, autosalóny, zdravotné strediská, orgány štátnej správy a samosprávy, spoločenské organizácie a pod.). Podmienkou pre zaradenie takýchto výtlačkov do predaja a tým aj do predaného nákladu je, že vydavateľ zaistí poskytnutie potrebných informácií o cieľovom použití zakúpených výtlačkov. Tieto predaje sú sledované vydavateľom osobitne.

bližšie info v Metodike ABC SR