ABC SR - Audit Bureau of Circulations

Metodika

Čl. I. Základné pojmy

1. Predajný titul:

Za účelom overovania predaného nákladu periodickej tlače sa za predajný titul považuje:

a)      tlačené médium s určitým názvom, ktoré má pridelené registračné číslo na Ministerstve kultúry SR a predáva sa za určitú cenu, ktorá je na ňom vytlačená (Zákon o periodickej tlači a ostatných hromadných informačných prostriedkoch) a vychádza minimálne 4 krát za kalendárny rok. Predajný titul môže mať pri rôznych vydaniach rozličnú štruktúru, stranový rozsah, počet príloh a predajnú cenu. ,

b)     elektronická verzia (EV) hlavného tlačeného titulu novín a časopisov prevedená do digitálnej formy dostupná používateľom na internete za použitia bežných prehliadačov alebo dostupná prostredníctvom mobilných zariadení. Podmienkou pre overovanie elektronických verzií novín a časopisov je existencia tlačeného vydania hlavného titulu overovaného ABC SR.

2. Štandardné vydanie predajného titulu:

Štandardné vydanie predajného titulu je vydanie, ktoré sa predáva za základnú cenu konečnému spotrebiteľovi uvedenú na titulke, resp. tiráži periodika. 

3. Rozšírené vydanie predajného titulu:

Rozšírené vydanie predajného titulu je vydanie, ktoré sa predáva za zvýšenú cenu. Rozšírené vydanie má zvyčajne väčší stranový rozsah alebo špeciálne prílohy.

Príloha je redakčná časť titulu, ktorá je zaregistrovaná príslušným orgánom k danému titulu a táto je samostatne nepredajná. Príloha môže byť vkladaná len do nosného titulu a to do celého tlačeného nákladu, alebo len časti jeho tlačeného nákladu, alebo aj do iných nosných titulov.

4. Elektronická verzia hlavného tlačeného titulu:

Elektronickou verziou hlavného tlačeného titulu novín a časopisov sa rozumie tlačené vydanie konkrétneho titulu prevedené do digitálnej formy dostupné používateľom na internete za použitia bežných prehliadačov alebo dostupné prostredníctvom mobilných zariadení. Je možné započítavať ho z každej verzie (mobil, internet, tablet, čítačka atď.) No povoľuje iba jednu formu aplikácie u jedného objednávateľa s výnimkou nižšie uvedeného. Podmienkou pre overovanie elektronických verzií novín a časopisov je existencia tlačeného vydania hlavného titulu overovaného ABC SR.

Požiadavky týkajúce sa zhody formy a predmetu elektronickej verzie a jej tlačenej formy sa nevzťahujú na vkladané inzertné prílohy. ABC SR musia byť na požiadanie poskytnuté kópie tlačenej publikácie.

Distribúcia elektronickej verzie sa musí začať najneskôr v rovnakom dni ako distribúcia hlavného titulu. Musí obsahovať zhodné logo a názov ako tlačený hlavný titul. Redakčný a inzertný obsah môže zahŕňať elektronické vylepšenia alebo môže byť upravený tak, aby bolo možné využiť výhody daného média (napríklad odkazy na webové stránky, videá a pod.).

Ak autori redakčných častí nesúhlasia s elektronickým publikovaním, môžu byť tieto časti vyňaté. Vydavateľ však potom musí vopred písomne doložiť kancelárii ABC SR nesúhlas autor s elektronickým publikovaním. Kancelária  ABC SR posúdi závažnosť zásahu do redakčného a inzertného obsahu i dizajnu a rozhodne, či budú údaje o EV publikované.

Predajná cena elektronickej verzie hlavného tlačeného titulu je každá cena vyššia ako „0“ za online predplatné.

Elektronickú verziu hlavného tlačeného titulu vydavateľ oznamuje „Hlásením...“ v predpísanej štruktúre. Údaj o priemernom predaji EV bude zverejňovaný v samostatnej tabuľke podľa jednotlivých titulov.

Definovanou dostupnosťou elektronickej verzie novín a časopisov sa rozumie, že publikácia bola sprístupnená tak, aby si ju používateľ mohol stiahnuť alebo prezrieť za použitia bežných postupov a prostriedkov využívaných na internete, pomocou čítačiek, mobilných aplikácií a pod.

Elektronická verzia hlavného tlačeného titulu musí byť predplatiteľmi dostupná najneskôr v rovnaký deň, v ktorom je dostupný hlavný tlačený titul. Vydavateľstvo musí zabezpečiť ABC SR voľný prístup k elektronickej verzii každého vydania hlavného tlačeného titulu.

Do predaja EV sa započítava len predaj nasledovnou formou:

A) Priamy elektronický predaj - vydavateľ sám zabezpečuje predaj digitálnej verzie spôsobom:

a) predaj jednej digitálnej verzie jednému odberateľovi,

b) predaj viacerých digitálnych verzií jednému odberateľovi,

v tomto prípade je vydavateľ povinný sprístupniť audítorom ABC SR celkový distribučný zoznam, kde bude uvedený identifikátor odberateľa podľa fakturácie, ako aj identifikátor slúžiaci na prístup k výtlačku (konečný čitateľ), dátum a suma úhrady a predplatené kusy. Distribučný zoznam bude zároveň obsahovať udaj o období predplatenia (deň zapojenia – deň odpojenia).

Celkový distribučný zoznam je definovaný ako súbor, ktorý obsahuje úplné záznamy bez duplicitných údajov o všetkých digitálnych kópiách pre každé vydanie, ktoré je predmetom overovania. V prípade úhrady z jedného účtu alebo karty je možné započítať max. 300 ks z vydania v rámci troch mesiacov, o čom je vydavateľ povinný informovať ABC SR vopred a požiadať o schválenie. V prípade, že sa vydavateľ dozvie o dosiahnutí hranice 300 ks postupne je povinný informovať ABC SR a požiadať o dodatočné schválenie započítania daných kusov do zverejňovaného predaja.

Takto predané výtlačky sa započítavajú do elektronickej verzie hlavného tlačeného titulu po predložení preukazných podkladov podľa článku IV. - Overovanie údajov o predanom náklade Metodiky overovania predaného nákladu periodickej tlače.

B) On-line predajcov / on-line predaja - Pre všetky digitálne verzie novín a časopisov musí platiť, že koneční spotrebitelia nakupujú elektronickú verziu za hodnotu vyššiu ako nula. Takto predané výtlačky sa započítavajú do predaja elektronickej verzie tlačeného vydania po predložení preukazných podkladov podľa tohto článku a zároveň článku IV.- Overovanie údajov o predanom náklade Metodiky overovania predaného nákladu periodickej tlače. Ak vydavateľ poverí zabezpečovaním dostupnosti elektronickej verzie hlavného titulu sprostredkovateľa, musí u neho zabezpečiť plnenie všetkých svojich povinností, ktoré má vo vzťahu k ABC SR pri overovaní elektronických verzií hlavného titulu.

V prípade štandardných medzinárodných online predajcov alebo sprostredkovateľov platieb nie je nutné dokladovať platby od koncových užívateľov. Takýto predajcovia/sprostredkovatelia sú uvedení v prílohe č. 1 tejto metodiky, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou. Zoznam predajcov sa môže priebežne meniť po schválení VZ ABC SR.

 5. Predaný náklad :

 Za predaný náklad sa považuje počet výtlačkov dodaných dodávateľom (vydavateľom) za úhradu konečnému odberateľovi (čitateľovi) za minimálne 50% ceny konečnej spotreby uvedenej na titule, priamo alebo prostredníctvom distributéra alebo predajcu, alebo elektronickej verzie za cenu vyššiu ako „0“ (EV). Výnos z takto realizovaného nákladu musí byť riadne zaúčtovaný v účtovnej evidencii vydavateľa a musí byť podložený príslušnými dokumentmi (faktúrami, príjmovými blokmi, objednávkou, registráciou, úhradou, internými dokladmi o účtovaní tržieb  ap. ....). 

Úhradou sa rozumie pripísanie:

- fakturovanej sumy za predaj periodika, alebo

- rozdielu faktúr za brutto dodávku a dobropisu za nepredané kusy predávaného periodika, alebo

- rozdielu faktúr za brutto dodávku a dobropisov za nepredané kusy daného titulu a prípadnej sumy za distribúciu predávaného titulu danou distribučnou spoločnosťou na účet vydavateľa najneskôr do dňa zahájenia auditu, alebo

- pripísanie úhrady za predaj EV na účet vydavateľa, resp. online predajcu alebo sprostredkovateľa.

Vydavateľ je povinný dané skutočnosti audítorovi preukázať.

 Výtlačky z predchádzajúcich časových období a distribuované v práve prebiehajúcom časovom období nemôžu byť započítané do predaných výtlačkov daného titulu v práve prebiehajúcom časovom období (doposielky alebo opätovný predaj remitendy).

V prípade, že audítor pri overovaní nákladov zistí, že výtlačky započítané vydavateľom do predplatného, priameho predaja, ostatného predaja, EV nespĺňajú ustanovenia článkov I.-VI.  tejto Metodiky .... , vyradí tieto výtlačky z predaného nákladu.

 

A) Predaj periodika môže byť realizovaný

      1. priamym predajom tlačeného periodika (PP) :

          a) vo forme predplatného – započítavajú sa len tie výtlačky, na ktoré je vystavený účtovný doklad na úhradu predplatného na definované obdobie pred zahájením dodávky na základe objednávky konečného spotrebiteľa/čitateľa. Vydavateľ alebo sprostredkovateľ musí za predplatené výtlačky inkasovať cenu predplatného, ktorá je uvedená na výtlačku, minimálne však 50% ceny konečnej spotreby priameho predaja. U titulov predávaných za rôznu cenu konečnej spotreby musí vydavateľ inkasovať minimálne 50% z príslušnej ceny daného vydania.  Ak si kmeň predplatiteľov vydavateľ vedie sám, je povinný tento sprístupniť audítorovi. Do predaného nákladu sa započítavajú len zaplatené výtlačky na účet vydavateľa, čo musí vydavateľ preukázať.  V prípade, že predplatné inkasuje sprostredkovateľ, musí vydavateľ zabezpečiť predloženie dokladov o inkase za predplatné jednotlivých titulov, ako aj sprístupnenie kmeňa predplatiteľov audítorovi. Do predplatného sa nezapočítavajú tie výtlačky, ktoré sú ako bezplatné doručované novo získavaným predplatiteľom, VIP výtlačky (predplatné zaplatené objednávateľom, ktorý ich poskytuje svojim klientom), povinné výtlačky, výtlačky, ktoré nie sú priamo vyžiadané čitateľom, ap ....., 

Pri obnovovanej objednávke predplatného sa toleruje dodávka aj pred úhradou ak úhrada nabehne na účet vydavateľa najneskôr do dátumu predloženia Hlásenia .... za dané obdobie a toto vydavateľ vie preukázať.

          b) predajom prostredníctvom distributéra (voľne dostupného každému vydavateľovi) na jeho predajných bodoch (napr. Mediaprint Pressogrosso,s.r.o. , SP,a.s., kníhkupectvá, obchody s novinami a časopismi, predajne tabaku a pod.) U takéhoto distribučného partnera musí preukázateľne existovať sieť predajných miest a audítor ich môže kedykoľvek fyzicky skontrolovať,

         c) priamym predajom konečnému odberateľovi vo vlastnej predajnej sieti, alebo v zmluvných predajniach za hotové alebo fakturované distributérovi, ktorý nie je konečným spotrebiteľom, ktorý má právo vrátiť nepredané kusy a nakupuje za účelom ďalšieho predaja, jeho nákupná cena je minimálne 50% ceny konečnej spotreby  a konečnému spotrebiteľovi titul predáva za cenu uvedenú na titulnej strane, za podmienky, že vydavateľ je audítorovi schopný preukázať fyzickú existenciu takýchto predajných miest. Napr. sieť potravín, Jednota, zberne, sieť maloobchodných predajní, a pod.

        d) prostredníctvom kolportáže, vydavateľ musí predložiť ich menný zoznam, počty nakúpených výtlačkov, počty vrátených výtlačkov, doklady o príjme tržby za predaj. Vydavateľ je povinný na dokladoch identifikovať predané kusy podľa čísla vydania predávaného titulu a preukázať prijatie platby za predané výtlačky.

      2. elektronická verzia predaja (EV) :

      a) formou predplatného – priamo vydavateľom spôsobom v zmysle Čl.I, bod 4., písm. Aa) alebo Ab), ako aj cez definovaných on-line predajcov (Čl.I, bod 4., písm.B). Pre všetky elektronické verzie novín a časopisov započítavané do predplatného elektronickej verzie platí, že musia byť vyžiadané ako platené predplatné, musí byť vydaný predpis na úhradu predplatného na definované obdobie pred termínom dostupnosti a ďalej musí predplatiteľ uhradiť predplatné  (EV) na účet vydavateľa, online predajcu alebo sprostredkovateľa. Vydavateľ musí zabezpečiť definovanú dostupnosť.

   3. marketingovým predajom (MP):

          a) predaj  iným subjektom na základe faktúry za minimálne 50% ceny konečnej spotreby. Kupujúci subjekt využíva tieto výtlačky pre svoje potreby, pre svojich zákazníkov, partnerov a tretie osoby. Ide predovšetkým o subjekty, ktoré nenakupujú výtlačky za účelom ďalšieho predaja a ktoré zaisťujú servis pre svojich klientov (napr. dopravné spoločnosti, cestovné kancelárie, hotely, autosalóny, zdravotné strediská, orgány štátnej správy a samosprávy, spoločenské organizácie a pod.). Podmienkou pre zaradenie takýchto výtlačkov do predaja a tým aj do predaného nákladu je, že vydavateľ zaistí poskytnutie potrebných informácií o cieľovom použití zakúpených výtlačkov. Tieto predaje sú sledované vydavateľom osobitne.

B) Za predaný náklad sa nepovažuje:

- náklad, v ktorom bol jednotlivý výtlačok predaný za cenu nižšiu ako 50% z ceny vytlačenej na výtlačku (vrátane DPH), s výnimkou ak sa distribúcia realizuje cez Slovenskú poštu, a.s., a cena distribúcie sa kompenzuje v nákupnej cene daného periodika (nákupná cena je rozdiel spotrebiteľskej ceny a ceny distribúcie), a súčasne existuje zmluvný záväzok Slovenskej pošty, a.s. periodikum dodať spotrebiteľovi za cenu uvedenú na výtlačku.

- náklad, ktorý je predmetom bártrového obchodu,

a/ kde ako protihodnota je služba

b/ kde celková cena realizovaného nákladu nezodpovedá jeho skutočnej predaj cene

- náklad určený na reklamné účely rozdávaný čitateľom zdarma,

- povinné a výmenné výtlačky,

- náklad, ktorý sa distribuuje a predáva prostredníctvom iného nosiča ,

- náklad predávaný hromadne inému než distributérovi, resp. cez iné predajné miesta, než kde si spotrebiteľ periodikum priamo kupuje za cenu uvedenú na titule, ak vydavateľ nevie preukázať cielený záujem čitateľa o kúpu periodika a cenu, za ktorú periodikum čitateľ kupuje,

- náklad, ktorý bol predaný ale do času výkonu overenia predaného nákladu nebol uhradený.

Audítor má v prípade pochybností právo preveriť celý distribučný proces takémuto klientovi až po doručenie výtlačku jednotlivému odberateľovi (čitateľovi), a podať podrobnú správu VZ ABC SR o takomto predaji.

 

6. Objednaný (tlačený) náklad :

Objednaný (tlačený) náklad titulu je počet výtlačkov, ktorý je vytlačený tlačiarňou na objednávku vydavateľa bez makulatúry a je určený na predaj.

 7. Remitenda

Za remitendu sa považuje nerealizovaný náklad, ktorý bol určený na predaj (priamo, cez distributéra, cez kolportérov, atď.) a nebol predaný v zmysle bodu 5. A) toho článku.

8. Predaný náklad Príloh

Prílohou / Supplementom je osobitná/samostatná časť predávaného titulu, ktorá je registrovaná na MKSR k nosnému titulu a vydavateľ ju prihlási do zverejňovania predaného nákladu. Je samostatne nepredajná a môže sa vkladať do jedného alebo viacerých nosných titulov.

Predaný náklad Príloh je predaný náklad daného vydania nosného titulu  v prípade, ak je Príloha vkladaná do celého tlačeného nákladu nosného titulu. Ak sa Príloha vkladá do časti tlačeného nákladu nosného titulu, alebo sa vkladá do viacerých nosných titulov jej náklad sa overuje samostatne. Predaný náklad je potom súčet predaného nákladu daného vydania nosných titulov. Nosné tituly, do ktorých je Príloha vkladaná musia byť zverejňované v ABC SR. Predaný náklad Príloh sa uvádza ako samostatná kategória.

9. Cena konečnej spotreby

Je verejne deklarovaná cena uvedená na titulnej strane, v tiráži alebo na inom mieste titulu, ako spotrebiteľská cena priameho predaja, za ktorú je výtlačok skutočne predávaný. Je dovolené, aby jeden titul mal v rovnakom vydaní viac  cien konečnej spotreby. Najnižšia cena konečnej spotreby však nesmie byť nižšia ako 50% najvyššej ceny konečnej spotreby. Každá cena konečnej spotreby, ktorá spĺňa uvedené podmienky je platnou cenou konečnej spotreby.

10. Priemerný predaný náklad

V tabuľke o zverejňovaní predaného nákladu sa uvádzajú nasledujúce priemerné hodnoty:

-  priemerný priamy predaný náklad (PP),

-  priemerný marketingový predaný náklad (MP),

-  priemerný predaný náklad spolu (SP).

V samostatnej tabuľke o zverejňovaní predaného elektronického nákladu sa uvádzajú nasledujúce priemerné hodnoty:

-  priemerný priamy predaný náklad elektronickej verzie (zahŕňa predaje definované v Čl.I, bod 4., písm. Aa), Ab) a B) – PPEV),

Pri výpočte priemerných hodnôt jednotlivých druhov predaja tlačeného periodika ide o podiel súčtu predaných nákladov a počtu vydaní v danom mesiaci.

Priemerný predaný náklad elektronickej verzie sa vypočíta ako podiel súčtu zaplateného a aktivovaného predplatného v danom mesiaci  a počtu kalendárnych dní v danom mesiaci. Pri predaji EV sa nezohľadňujú (neupravujú) dni pracovného pokoja a sviatky. Do súčtu zaplatených dní sa pri predplatnom nabiehajúcom v danom mesiaci tento započíta do predaja a pri končiacom predplatnom v danom mesiaci sa deň expirácie do súčtu nezapočíta.

 

11. Priemerný objednaný (tlačený) náklad

Priemerný objednaný (tlačený) náklad je suma objednaných/vytlačených nákladov pri jednotlivých vydaniach podelená počtom vydaní za určité časové obdobie.

 

Čl. II. Zhromažďovanie údajov o predanom náklade predajného titulu

1) Každý vydavateľ, ktorý je zapojený do systému overovania nákladov periodickej tlače (ABC SR) je povinný manažérovi ABC predkladať Mesačné hlásenie o predaji titulu za príslušný kalendárny mesiac na tlačive, ktoré je predpísané Metodickou komisiou v prípade denníkov vždy k 30. nasledujúceho mesiaca, v prípade titulov s nižšou periodicitou do posledného dňa druhého nasledujúceho mesiaca, za ktorý sa výkaz spracováva.

1a) Vydavatelia denníkov nie sú povinní nahlasovať denné údaje o predaných nákladoch svojich titulov, tak ako to žiada predpísané tlačivo, ale postačujúci je priemerný mesačný náklad.

1b) Vydavatelia mesačníkov nahlasujú údaje o predaných nákladoch svojich titulov vždy za ten mesiac, ktorý zodpovedá číslu vydania (t.j. údaje za mesiac január sa týkajú č. 1). Vydavateľ je povinný zabezpečiť, aby na titule bol jednoznačne identifikovaný tento údaj buď slovom alebo číslom.

1c) Vydavateľ zasiela mesačné hlásenia do 9teho dňa v mesiaci, opatrené pečiatkou a podpisom zodpovednej osoby za správnosť údajov, v elektronickej podobe (naskenované), resp. poštou na adresu ABC SR. Údaje o predaji titulov budú zverejnené 10teho v mesiaci, v prípade ak uvedené dátumy pripadnú na dni pracovného pokoja, dňom zverejnenia údajov je prvý nasledujúci pracovný deň.

1 d) Vydavateľ je povinný dôsledne vypĺňať údaje podľa predtlače „Mesačného hlásenia....“, t.z. aj o počte strán za príslušné vydanie a titul. Manažér ABC SR je povinný požiadať v prípade neúplných Mesačných hlásení.... vydavateľa o jeho promptnú opravu/doplnenie.

1e) Vydavateľ je povinný pri tituloch, kde využíva aj marketingovú formu predaja v „Mesačnom hlásení.“ uviesť takto predané kusy samostatným údajom alternatívne za každé vydanie alebo spolu za všetky vydania vykazované v danom období.

2) V prípade, že manažér ABC uvedené údaje od vydavateľa do vyššie uvedeného dátumu neobdrží, bude pri zverejňovaní predaného nákladu periodík uvedené „Vydavateľ nedodal údaje v požadovanej lehote“, alebo ak budú údaje neúplné „Vydavateľ nedodal úplné údaje“.

3) Vo výnimočných prípadoch, ktoré nezavinil vydavateľ alebo v prípade „vyššej moci“ určí ďalší postup Metodická komisia ABC SR.

4) Vydavateľ je povinný hlásiť všetky podstatné zmeny u titulov, ktoré by mohli ovplyvniť overovanie jeho predaného nákladu.

 

Čl. III. Zverejňovanie údajov o predanom náklade predajného titulu

1) Údaje o predaných nákladoch titulov budú zverejňované vo forme  tabuľky a v grafovom zobrazení za zverejňovaný mesiac.

2) Údaje o predaji tlačeného periodika sa v Mesačnom hlásení  uvedú tromi riadkami ako:

-  priamy predaj (PP),

-  marketingový predaj (MP),

-  spolu predaj (SP).

3) V prípade zverejňovania elektronického predaja sa v Mesačnom hlásení údaje uvádzajú osobitne ako:

- priemerný priamy predaný náklad EV (PPEV),

4) Údaje o predaných nákladoch titulov bude ABC SR zverejňovať 10-teho každý mesiac na internete. Údaje budú zverejňované s uvedením „Zdroj: ABC SR“.

 

Čl. IV. Overovanie údajov o predanom náklade

1) Rozsah práv ABC SR pri overovaní predaného nákladu je obmedzený na overovanie zmlúv, evidenčných a účtovných dokumentov a finančných plnení medzi vydavateľom a tlačiarňou, vydavateľom a distributérmi (odberateľmi), ktoré sa týkajú len objednaného (tlačeného) a predaného nákladu. V prípade, že tlačiareň alebo distributér sú viazaní s vydavateľom (sú jeho súčasťou) a nepôsobia ako samostatná účtovná jednotka, úlohu vyššie uvedených dokumentov plnia interné evidenčné doklady.

2) Vydavateľ je k overovaniu povinný predložiť najmä nasledovné doklady:

Vydavateľ - tlačiareň - dodávateľ (tlačiarenských, distribučných) služieb:

- zmluvy s tlačiarňou - s distributérmi - dodávateľmi služieb,

- objednávky na tlač - na distribúciu - na služby,

- dodacie listy objednaného nákladu - hlásenia o predaji a remitende,

- faktúry za tlač vystavené tlačiarňou,

- faktúry a dobropisy (vrátane predplatného) za predaj titulu,

- faktúry za služby súvisiace s doručovaním a distribúciou periodika,

- kmeň predplatiteľov, resp. zoznam registrovaných užívateľov,

- preukázať úhrady za predaný náklad,

- pre digitálne predplatné dodať podklady podľa čl.I, bod 4.,

ap.

3) Vydavateľ, ktorý je zapojený do systému ABC SR, je povinný povereným zástupcom pre overovanie predaného nákladu dať k dispozícii k vyššie uvedeným dokladom Knihu došlých a vyšlých faktúr a Hlavnú knihu (v analytickom členení).

4) Overovanie vyššie uvedených dokladov sa vykonáva na pracovisku vydavateľa, raz za polrok u všetkých titulov vždy za jeden vyžrebovaný a uzatvorený kalendárny mesiac. Vydavateľ je povinný pripraviť na dohodnutý termín overovania pracovisko, doklady a ostatné náležitosti potrebné k overovaniu. Obdobie, za ktoré sa vykoná overenie, určuje valné zhromaždenie žrebom za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov VZ. Termín overenia si dohodne audítor priamo s vydavateľom. V prípade dvojmesačníkov a štvrťročníkov, ak vo vyžrebovanom mesiaci nebude vydaný, bude sa pri overovaní brať do úvahy najbližšie číslo vydania, tak aby podmienka minimálneho overenia raz za polrok bola dodržaná.

5) Overovanie dokladov citovaných v bode 2 uskutočňuje nezávislý audítor (ďalej audítor) evidovaný v zozname audítorov, ktorého schválila metodická komisia ABC SR. Po ukončení overenia audítor predkladá vydavateľovi správu o zisteniach za konkrétne tituly zverejňované v systéme ABC SR, taktiež zasiela manažérovi ABC SR informáciu o výsledkoch overenia za jednotlivé tituly zverejňované v systéme, porovnaním zverejnených údajov s uznaným predajom audítorom v súlade s metodikou. Po obdržaní správy Manažér ABC SR túto zasiela členom VZ a v najbližšom možnom termíne zvoláva zasadnutie VZ ABC SR.

6) Ak audítorovi nebude umožnené uskutočniť overenie alebo nebudú vytvorené zodpovedajúce podmienky (pracovisko) pre overenie predaného nákladu do 15 dní od oznámenia, v zverejňovaných prehľadoch na internete bude symbolom uvedená skutočnosť, že vydavateľ neumožnil overenie predaného nákladu a bude písomne upozornený o vyradení zo systému ABC v prípade, že sa to bude opakovať aj druhý krát. Všetky viac náklady vzniknuté v súvislosti s nedodržaním termínu overenia resp. nepripravenosti pracoviska je povinný hradiť vydavateľ.

7) Ak audítor bez závažných dôvodov neuskutoční overovanie v oznámenom alebo dohodnutom termíne, uskutoční sa overovanie v náhradnom termíne a audítor zníži sadzbu za overovanie predaného nákladu o polovicu.

8) Každý vydavateľ v systéme ABC SR môže požiadať o overeniu nákladu titulu iného vydavateľa. Takéto overovanie sa môže uskutočniť raz za polrok na náklady toho vydavateľa, ktorý o overenie požiadal. Vydavateľ musí označiť skutočnosti, ktoré žiada prostredníctvom audítora overiť a na ktoré sa má audítor zamerať. Cena takéhoto overovania nesmie presiahnuť obvyklú cenu overovania.

 

Čl. V. Chyby hlásení

1. Ak nahlasované údaje o objednanom (tlačenom) a predanom náklade (resp. priemernom objednanom a priemernom predanom náklade) sa budú líšiť o viac ako 1 % v danom mesiaci od údajov zistených overovaním, ABC SR uskutoční overenie celého príslušného polroka, pričom vydavateľ je povinný zaplatiť trojnásobný poplatok za jedno overenie. V prípade, že priemerná odchýlka za overovaný polrok neprekročí 1%, považuje sa zistená odchýlka za náhodnú a nebude sa na ňu prihliadať. Pokiaľ však priemerná odchýlka za overený polrok presiahne 1%, bude táto odchýlka zverejnená a valné zhromaždenie ABC SR môže rozhodnúť o finančnom postihu alebo i vylúčení vydavateľa zo systému ABC SR.

 

Čl. VI. Podmienky zapojenia sa do systému ABC SR a platby za služby

1) Do systému ABC SR sa môže zapojiť každé vydavateľstvo (vydavateľ), ktoré podá na predpísanom tlačive prihlášku na zverejňovanie tlačeného a predaného nákladu v systéme ABC SR a zaplatí stanovený nevratný členský ročný poplatok vo výške 50 Eur za každý titul zapojený do zverejňovania a 100 Eur ročne za elektronické zverejnenie titulov za vydavateľa na základe faktúry, ktorá bude vystavená do 10 dní od podania prihlášky do ABC SR, v prípade, že ide o nového člena, resp. každý rok do 15. marca v prípade, že ide o starého člena. Faktúra bude splatná do 14 dní. Vydavateľ môže na zverejňovanie prihlásiť všetky svoje tituly, alebo len niektoré.

2) Členský poplatok slúži na pokrytie nákladov ABC SR spojených s činnosťou kancelárie. Výšku poplatku môže zmeniť valné zhromaždenie ABC SR.

3) Každý vydavateľ zapojený do systému ABC SR hradí priamo audítorovi poplatok za overenie nákladu v zmysle cenníka schváleného metodickou komisiou ABC SR a zmluvou uzatvorenou medzi vydavateľom a audítorom.

4) Vzájomnou dohodou bola schválená hodinová odmena za overenie tlačeného a predaného nákladu vo výške 45 EUR/hod.(schválene VZ ABC SR dňa 26.04.2018).

 

Čl. VII. Záverečné ustanovenia

1) Metodiku ABC SR v súlade so stanovami ABC SR schválilo Valné zhromaždenie ABC SR pripojenými podpismi členov VZ.

2) Návrhy na zmenu metodiky podávajú vydavatelia prostredníctvom manažéra ABC SR metodickej komisii. Metodická komisia prijaté návrhy predkladá na schválenie Valnému zhromaždeniu ABC SR

Aktualizované znenie metodiky s účinnosťou od 1.5.2019 bolo schválené na VZ ABC SR dňa 25.04.2019.

Príloha č.1

Zoznam schválených „online - predajcov“ VZ ABC SR dňa 02.03.2017

1. App store

2. Google play

3. Windows store

4. Samsung Galaxy apps

5. flowie.com

 

Za správnosť: 

Metodická komisia ABC SR